Kosten

Naast de financiering vanuit het ministerie heeft de school ook andere inkomsten nodig. Hiermee kan de school een gevarieerder aanbod aan uw kind aanbieden. Denk hierbij aan extra lessen, leuke leerzame activiteiten, vieringen in school en schoolkamp. Het is belangrijk de ouders het belang inzien van bovenstaande activiteiten en daarvoor bereid zijn mee te betalen. Zonder deze extra financiën kunnen dit soort activiteiten niet worden georganiseerd.

De vrijwillige ouderbijdrage is voor elk schooljaar  € 100,00. Dit bedrag is opgebouwd uit kosten voor diverse activiteiten, waaronder € 65,- voor de schoolreisjes.

Er bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Hierover kan met school contact worden opgenomen. De betaling dient voor de start van het schooljaar plaats te vinden op IBAN: NL43ABNA0552354937 o.v.v. naam leerling en schooljaar.

Wij hopen dat u de vrijwillige bijdrage voldoet zodat wij leuke dingen kunnen blijven organiseren voor de leerlingen.

Terug